Üniversite Öğrencilerinin ‘Çare’ filmi festival jüri özel ödülünü kazandı

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri tarafından çekilen Çare adlı film, Uluslararası Mardin Film Festivalinde finale kalma başarısını gösterdi. Film festival jüri özel ödülünü kazandı

Üniversite Öğrencilerinin ‘Çare’ filmi festival jüri özel ödülünü kazandı
Üniversite Öğrencilerinin ‘Çare’ filmi festival jüri özel ödülünü kazandı
Selman Güneş
  • Yayınlanma11 Haziran 2024 10:36
  • Güncelleme11 Haziran 2024 10:57

Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan çe­ki­len Çare adlı film, Ulus­la­ra­ra­sı Mar­din Film Fes­ti­va­lin­de fi­na­le kalma ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­di. Film fes­ti­val jüri özel ödü­lü­nü ka­zan­dı

Yö­net­men­li­ği­ni ve oyun­cu­lu­ğu­nu Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı kısa film Ulus­la­ra­ra­sı Mar­din Film Fes­ti­va­lin­de fi­na­lin­de be­ğe­niy­le iz­len­di.
Film Ba­ğım­lı Bir Gen­cin Mü­ca­de­le­si­ni An­la­tı­yor
Ba­ğım­lı bir gen­cin met­ruk bir evde uyuş­tu­ru­cu ile olan mü­ca­de­le­si­ni konu alan Çare fil­mi­nin yö­net­men­li­ği­ni Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü üçün­cü sınıf öğ­ren­ci­si Şeyh­mus Abik üst­le­nir­ken, baş­rol oyun­cu­lu­ğu­nu ise aynı bö­lü­mün ikin­ci sınıf öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu ya­pı­yor.

Ödül ge­ce­sin­de jüri özel ödü­lü­nü alan fil­min baş­rol oyun­cu­su Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu, ger­çek­leş­tir­dik­le­ri bütün ça­lış­ma­lar­da des­tek­le­ri­ni ya­kın­dan gör­dük­le­ri Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. İbra­him Öz­co­şar’a te­şek­kür ede­rek al­dı­ğı­mız ödülü ken­di­si­ne ar­ma­ğan edi­yo­ruz şek­lin­de ko­nuş­tu.

Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü ikin­ci sınıf öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu, çekim sü­re­cin­de­ki des­tek­le­ri ne­de­niy­le Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si yö­ne­ti­mi­ne, ho­ca­la­rı­na, öğ­ren­ci ar­ka­daş­la­rı­na ve emek veren her­ke­se te­şek­kür etti.
Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri­nin çek­ti­ği Çare filmi, Ye­şi­lay’ın dü­zen­le­di­ği kısa film ya­rış­ma­sın­da, Şır­nak Üni­ver­si­te­si’nin dü­zen­le­di­ği kısa film ya­rış­ma­sın­da ve en son Ulus­la­ra­ra­sı Mar­din Fes­ti­va­li’nde fi­na­list olma ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­di.

Filmin oyuncusu tek oyuncusu olan Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu, “Met­ruk bir yerde uyuş­tu­ru­cuy­la mü­ca­de­le eden bir gen­cin hi­ka­ye­si­ni ele aldık. Ol­duk­ça gün­cel bir ko­nuy­du. Uyuş­tu­ru­cu ba­tak­lı­ğı bir çok gen­ci­mi­zin ha­ya­tı­nı ku­ru­tu­yor. Genç­le­ri­miz bu ba­tak­lık­tan kur­tul­sun is­ti­yo­ruz.” dedi.