Mazıdağı Fosfatspor’da transfer harekatı başladı

Önü­müz­de­ki sezon TFF 3. Lig’de mü­ca­de­le edecek olan Ma­zı­da­ğı Fos­fats­por’da sezon ön­ce­si trans­fer ça­lış­ma­la­rı hız ka­zan­dı. Yö­ne­ti­ci­ler­le bir araya gelen tek­nik di­rek­tör Sait Taş’ın, kadro ya­pı­lan­ma­sıy­la il­gi­li ta­lep­le­ri­ni ilet­ti­ği öğ­re­nil­di.

Mazıdağı Fosfatspor’da  transfer harekatı başladı
Mazıdağı Fosfatspor’da  transfer harekatı başladı
Selman Güneş
  • Yayınlanma11 Haziran 2024 00:45

Ma­zı­da­ğı Fos­fats­por, yoğun bir trans­fer dö­ne­mi­ne girdi. Yeni tek­nik di­rek­tör Sait Taş, yö­ne­tim­den kad­ro­da ka­li­te­li ayak­la­rı ko­run­mak ve yeni tak­vi­ye­ler is­te­di. Bu doğ­rul­tu­da ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan yö­ne­tim, ilk etap­ta geç­ti­ği­miz sezon Es­ki­şe­hirs­por’da ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de forma giyen tec­rü­be­li sol bek oyun­cu­su Hay­ret­tin Cen­giz ve Es­ki­şe­hirs­por’da forma giyen for­vet mev­ki­in­de oy­na­yan Ser­gen Şa­kir­ler ile söz­leş­me im­za­la­dı.

Ma­zı­dağ Fos­fats­por ar­dın­dan geç­ti­ği­miz sezon Şır­nak Pet­rols­por’da forma giyen for­vet ar­ka­sı mev­ki­in­de oy­na­yan Meh­met Ali Bakar ile söz­leş­me im­za­la­dı. İmza töreninde onursal başkan Abdulkerim Üner de hazır bulundu.