Mazıdağı Belediyesi Be­hi­ye’nin park is­te­ği­ni kır­ma­dı

Ma­zı­da­ğı Be­le­di­ye Eş ­Baş­ka­nı Kud­ret Uçuk, ken­di­si­ni ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek park ta­le­bin­de bu­lu­nan küçük Be­hi­ye’nin park ta­le­bi­ni kır­ma­dı.

Mazıdağı Belediyesi Be­hi­ye’nin park is­te­ği­ni kır­ma­dı
Mazıdağı Belediyesi Be­hi­ye’nin park is­te­ği­ni kır­ma­dı
Selman Güneş
  • Yayınlanma21 Mayıs 2024 11:48
  • Güncelleme21 Mayıs 2024 11:49

Ma­zı­da­ğı Be­le­di­ye Eş ­Baş­ka­nı Kud­ret Uçuk, ken­di­si­ni ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek park ta­le­bin­de bu­lu­nan küçük Be­hi­ye’nin park ta­le­bi­ni kır­ma­dı.

Ma­zı­da­ğı Be­le­di­ye eş ­baş­kan­la­rı­na talep ve is­tek­le­ri­ni be­lirt­mek ama­cıy­la yurt­taş­la­rın zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor. Ya­pı­lan zi­ya­ret kap­sa­mın­da 12 ya­şın­da­ki Be­hi­ye Arız adlı küçük kız Eş ­Baş­kan Kud­ret Uçuk’u ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. Zi­ya­ret­te ken­di­si­nin ilçe Ka­ya­lar ma­hal­le­sin­de otur­du­ğu­nu ve ço­cuk­la­rın kul­la­nım alanı ola­rak kul­la­na­bi­le­ce­ği bir park­la­rı­nın dahi ol­ma­dı­ğı­nı Uçuk’a ak­ta­ran Arız, ma­hal­le­rin­de park ya­pıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lu­na­rak  Uçuk’a ha­zır­la­mış ol­du­ğu di­lek­çe­yi verdi.

Eş­baş­kan Uçuk ise bu an­lam­lı zi­ya­ret ve talep kar­şı­sın­da küçük Arız’a te­şek­kür­le­ri­ni be­lir­te­rek en kısa sü­re­de ma­hal­le­de par­kın ya­pıl­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­ta­cak­la­rı sö­zü­nü verdi.

Zi­ya­ret, Eş­ Baş­kan Uçuk’un küçük Arız’la çek­ti­ği ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı ile son buldu.