Dicle Elektrik: Tarafo ticareti kontrol altında olmalı

Dicle Elekt­rik Genel Mü­dü­rü Yaşar Arvas, Nisan ayın­da ya­pı­lan kont­rol­ler­de 351 adet kayıt dışı trafo tes­pit edil­diğini vurguladı. Kaçak elekt­rik kul­la­nı­mı­nın milli eko­no­mi­ye ver­di­ği za­rar­la­rı ve trafo ti­ca­re­ti­nin kont­rol­süz­lü­ğü­ne dikkat çekti.

Dicle Elektrik: Tarafo ticareti kontrol altında olmalı
Dicle Elektrik: Tarafo ticareti kontrol altında olmalı
Selman Güneş
  • Yayınlanma30 Mayıs 2024 11:00

Dicle Elekt­rik Genel Mü­dü­rü Yaşar Arvas, Nisan ayın­da ya­pı­lan kont­rol­ler­de 351 adet kayıt dışı trafo tes­pit edil­diğini vurguladı. Kaçak elekt­rik kul­la­nı­mı­nın milli eko­no­mi­ye ver­di­ği za­rar­la­rı ve trafo ti­ca­re­ti­nin kont­rol­süz­lü­ğü­ne dikkat çekti.

Dicle Elekt­rik, Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde son gün­ler­de gün­de­mi meş­gul eden kaçak tra­fo­la­ra iliş­kin yeni bir açık­la­ma­da bu­lun­du.

Kaçak trafo ti­ca­re­ti­ne yasal dü­zen­le­me­le­rin ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çeken Dicle Elekt­rik Genel Mü­dü­rü Yaşar Arvas; “Tür­ki­ye’nin bir prob­le­mi olan trafo ti­ca­re­ti belli başlı il­ler­de adeta bir sek­tö­re dö­nüş­müş du­rum­da. 150-200 bin TL’yi veren her va­tan­daş bu tra­fo­la­rı temin ede­bi­li­yor. Bu tra­fo­lar ile tü­ke­ti­len aşırı ve kaçak elekt­rik tü­ke­ti­mi bir yana, kaçak trafo mon­ta­jı es­na­sın­da mey­da­na gelen ka­za­lar zaman zaman can kay­bı­na da yol açı­yor. Milli eko­no­mi­mi­zi mil­yar­lar­ca Türk li­ra­sı za­ra­ra uğ­ra­tan kaçak tra­fo­la­rın de­ne­tim ve ti­ca­re­ti­nin, daha etkin re­gü­las­yon­lar­la kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği so­nu­cu or­ta­ya çı­kı­yor. Başta Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı olmak üzere tüm pay­daş­lar­la ko­nu­nun çok yönlü ele alın­ma­sı ve re­gü­las­yon­la­rın ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si, sür­dü­rü­le­bi­lir ener­ji arz gü­ven­li­ği­ni ga­ran­ti al­tı­na almak adına önem­li bir adım teş­kil ede­cek­tir.” dedi.

Dicle Elekt­rik Genel Mü­dü­rü Yaşar Arvas, Nisan ayın­da ya­pı­lan kont­rol­ler­de 351 adet kayıt dışı trafo tes­pit edil­diğini vurguladı. Kaçak elekt­rik kul­la­nı­mı­nın milli eko­no­mi­ye ver­di­ği za­rar­la­rı ve trafo ti­ca­re­ti­nin kont­rol­süz­lü­ğü­ne dair açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Kaçak tü­ke­ti­min fa­tu­ra­sı Tür­ki­ye’ye çı­kı­yor

Dicle Elekt­rik Genel Mü­dü­rü Yaşar Arvas, “Dicle Elekt­rik ola­rak böl­ge­de­ki kaçak elekt­rik kul­la­nı­mıy­la mü­ca­de­le­ye devam edi­yo­ruz. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı ve Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen re­gü­las­yon­la­ra uyum gös­te­ren bir elekt­rik da­ğı­tım şir­ke­ti ola­rak, kaçak elekt­rik­le mü­ca­de­le­de ciddi bir efor sarf edi­yo­ruz. Ta­rım­sal su­la­ma sa­ha­la­rın­da ken­di­ni gös­te­ren ve sa­yı­la­rı bin­le­re ula­şan kaçak tra­fo­la­rın ber­ta­raf edil­me­si için ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Kaçak elekt­rik kul­la­nan­la­rın nor­mal­den 9-10 kat daha fazla ener­ji tü­ket­ti­ği­ni göz­lem­li­yo­ruz. Elekt­rik ile­tim hat­la­rın­da çoğu kez ka­lı­cı ha­sar­lar bı­ra­kan kaçak kul­la­nı­mın fa­tu­ra­sı tüm Tür­ki­ye’ye çı­kı­yor.” dedi.

Kaçak trafo mon­ta­jın­da ölüm­lü ka­za­lar olu­yor
Açık­la­ma­la­rı­nı daha etkin re­gü­las­yon­la­ra ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu be­lir­te­rek sür­dü­ren Arvas, “Tür­ki­ye’nin bir prob­le­mi olan trafo ti­ca­re­ti belli başlı il­ler­de adeta bir sek­tö­re dö­nüş­müş du­rum­da. 150-200 bin TL’yi veren her­kes bu tra­fo­la­rı temin ede­bi­li­yor. Bu tra­fo­lar ile tü­ke­ti­len aşırı ve kaçak elekt­rik tü­ke­ti­mi bir yana, kaçak trafo mon­ta­jı es­na­sın­da mey­da­na gelen ka­za­lar zaman zaman can kay­bı­na da yol açı­yor. Milli eko­no­mi­mi­zi mil­yar­lar­ca Türk Li­ra­sı za­ra­ra uğ­ra­tan kaçak tra­fo­la­rın de­ne­tim ve ti­ca­re­ti­nin daha etkin re­gü­las­yon­lar­la kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği so­nu­cu or­ta­ya çı­kı­yor. Başta Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı olmak üzere tüm pay­daş­lar­la ko­nu­nun çok yönlü ele alın­ma­sı ve re­gü­las­yon­la­rın ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si, sür­dü­rü­le­bi­lir ener­ji arz gü­ven­li­ği­ni ga­ran­ti al­tı­na almak adına önem­li bir adım teş­kil ede­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

2024 yı­lın­da 2800 kaçak trafo tes­pit edil­di

Kaçak tra­fo­la­rın in­sa­na ve do­ğa­ya ver­di­ği za­ra­rın ya­nın­da, ül­ke­ye ma­li­ye­ti mil­yar do­lar­lar­la ifade edi­lecek bir milli ser­ve­te denk gel­di­ği­nin al­tı­nı çizen Arvas, “Geç­ti­ği­miz Nisan ayın­da, Şan­lı­ur­fa’da yap­tı­ğı­mız kont­rol­ler­de as­ga­ri 100 bin nü­fus­lu bir il­çe­ye ye­tecek yak­la­şık 53 bin 500 KVA gü­cün­de 351 adet kayıt dışı elekt­rik tra­fo­su tes­pit et­miş­tik. Ay­rı­ca 2024 yı­lı­nın ilk gün­le­rin­den bu yana 650 adeti drone ile olmak üzere top­lam 2800 kaçak trafo tes­pi­ti ger­çek­leş­tir­dik. Kaçak trafo kul­la­nı­cı­la­rı, nor­mal­den 9-10 kat fazla ener­ji tü­ke­ti­yor. Sa­de­ce Mar­din’de tü­ke­ti­len kaçak ener­ji, 1.2 mil­yon ha­ne­nin tü­ke­ti­mi­ne eşit. Her ha­ne­de 4 ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı­nı var­sa­yar­sak, bu da 4 mil­yon 800 bin ki­şi­nin ener­ji tü­ke­ti­mi­ne denk ge­li­yor.” dedi.