Kızıltepe Belediyesi 120 bin süs bit­ki­si ye­tiş­ti­rdi

Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si, il­çe­nin pey­zaj ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere kendi se­ra­la­rın­da ye­tiş­tir­di­ği süs bit­ki­le­ri 120 bini buldu.

Kızıltepe Belediyesi 120 bin süs bit­ki­si ye­tiş­ti­rdi
Kızıltepe Belediyesi 120 bin süs bit­ki­si ye­tiş­ti­rdi
Selman Güneş
  • Yayınlanma30 Mayıs 2024 10:23

Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si park, bahçe ve yeşil alan­lar­da kul­la­nıl­mak üzere kendi se­ra­la­rın­da baş­la­dı­ğı süs bit­ki­le­ri ye­tiş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. Se­ra­lar­da ye­tiş­ti­ri­len fi­de­le­rin şeh­rin park ve bah­çe­le­ri­ni süs­len­me­si için özen­le ba­kı­lı­yor. Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de park, cadde ve yol­la­rı gü­zel­leş­tir­mek için yüz­ler­ce süs bit­ki­si eki­lir­ken, bir yan­dan da be­le­di­ye­nin se­ra­sın­da bitki üre­ti­mi ya­pı­lı­yor. Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si, il­çe­nin park, cadde ve yol­la­rı­nı gü­zel­leş­tir­mek için 2024 yı­lın­da 120 bini aşkın süs bit­ki­si üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di. Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si, süs bitki üre­ti­mi­ni ken­di­si sağ­la­ya­rak, pey­zaj ma­li­ye­ti­ni de en aza in­di­ri­yor.

Ta­ma­mı be­le­di­ye se­ra­la­rın­da ye­tiş­ti­ri­len bir­bi­rin­den özel çi­çek­ler ve süs bit­ki­le­ri Kı­zıl­te­pe’ye ayrı bir imaj kat­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. İlçe­nin pey­zaj ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere süs bit­ki­si üre­ti­le­rek bir kısmı park, bahçe ve kav­şak­la­ra ekil­di. Gül, Ya­se­min, Bi­be­ri­ye, Sar­ma­şık, Taf­lan, La­van­ta, Ha­nı­me­li, Japon Gülü, Be­gon­vil, Na­ren­ci­ye çe­şit­le­ri gibi çalı ve sar­ma­şık grubu park bit­ki­le­ri olmak üzere 120 bin bitki Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü’nün se­ra­la­rın­da ye­tiş­ti­ri­li­yor. Ön­ce­ki yıl­lar­da 100 bini bulan süs bit­ki­le­ri, yeni dönem ile bir­lik­te süs bit­ki­si sa­yı­sı 120’i geç­miş du­rum­da.

Be­le­di­ye ekip­le­ri önü­müz­de­ki dö­nem­de üre­tim ka­pa­si­te­si­ni ve ürün çe­şit­li­li­ği­ni ar­tı­ra­rak şehri ren­ga­renk süs­le­me­yi he­def­li­yor.