Cumhuriyet Meydanı’nda bakım zamanı

Uzun bir za­man­dır ba­kım­sız kalan Kı­zıl­te­pe Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da va­tan­da­şın se­si­ni duyan Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si bakım, ona­rım ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bakım zamanı
Cumhuriyet Meydanı’nda bakım zamanı
Selman Güneş
  • Yayınlanma23 Mayıs 2024 13:31

Geç­ti­ği­miz hafta Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si Eş Baş­ka­nı Zeyni İpek ve Ham­di­ye Bilek Tur­gay, il­çe­nin en işlek alanı olan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da es­na­fı zi­ya­ret etti. Mey­dan es­na­fı, ba­kım­sız­lık­tan ve kı­rı­lan mer­mer­le­rin çok kötü bir gö­rün­tü oluş­tur­du­ğu­nu ve mey­dan­da­ki par­kın ba­kım­sız ol­du­ğu şi­ka­ye­ti­ni be­le­di­ye baş­ka­nı­na biz­zat ilet­me fır­sa­tı buldu. Va­tan­da­şın şi­ka­yet­le­ri­ni not eden İpek, be­le­di­ye bi­rim­le­riy­le yap­tı­ğı top­lan­tı­lar son­ra­sı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da kap­sam­lı bir ça­lış­ma baş­lat­tı.

Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye Eş Baş­kan­la­rı Zeyni İpek ve Ham­di­ye Bilek Tur­gay’ın Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret son­ra­sı mey­dan­da bakım ona­rım ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

Zi­ya­ret sı­ra­sın­da mey­dan­da ek­sik­lik­le­ri tes­pit eden Eş Baş­kan­lar, ça­lış­ma­la­rın baş­la­ma­sı için ta­li­mat­la­rı verdi.

Eş Baş­kan­la­rın ta­li­ma­tı üze­ri­ne mey­dan­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı. Bo­zu­lan kal­dı­rım­lar, es­ki­yen maz­gal ka­pak­la­rı, ay­dın­lat­ma lam­ba­la­rı ve su­la­ma sis­tem­le­ri ye­ni­le­ne­rek es­ki­sin­den daha iyi hale ge­ti­ri­li­yor. Mey­dan­da yer alan umumi tu­va­let ona­rı­la­rak va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du.

Pey­zaj ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ağaç­lan­dır­ma ve ye­şil­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­ma­ya devam edi­yor. Kı­zıl­te­pe za­bı­ta ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mey­dan­da ge­li­şi güzel tez­gah açan sey­yar sa­tı­cı­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­lar da ya­pı­lı­yor. Daha temiz ve ferah bir alan sunma gay­re­ti içe­ri­sin­de olan Kı­zıl­te­pe Be­le­di­ye­si, alan­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
­Ça­lış­ma­la­rın ge­cik­me­li de olsa baş­la­tıl­ma­sın­dan mem­nun olan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı es­na­fı, Yak­la­şık 2 yıl önce doğal gaz ve elekt­rik ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le bo­zu­lan ve baş­tan ye­ni­le­nen mey­dan ze­mi­ni­ne ka­li­te­siz mal­ze­me ko­nul­du­ğu için mer­mer­le­rin hemen kı­rıl­dı­ğı­nı ifade ede­rek şi­ka­yet­le­ri­ni de dile ge­ti­ri­yor.