Mardin’in gururu Aydın’a Avrupa’da jürilik görevi

Kı­zıl­te­pe’nin kuaförlük alanındaki renkli kişiliği ve kazandığı ödüllerle ilçesini gururlandıran Yusuf Aydın, uluslararası alanda yapılan organizasyonda juri üyesi oldu. 

Mardin’in gururu Aydın’a Avrupa’da jürilik görevi
Mardin’in gururu Aydın’a Avrupa’da jürilik görevi
Selman Güneş
  • Yayınlanma23 Mayıs 2024 11:28
  • Güncelleme23 Mayıs 2024 11:30

Kı­zıl­te­pe’nin kuaförlük alanındaki renkli kişiliği ve kazandığı ödüllerle ilçesini gururlandıran Yusuf Aydın, uluslararası alanda yapılan organizasyonda jüri üyesi oldu. 

Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Kı­zıl­te­pe’nin başarılı  ku­aförü Yusuf Aydın’ın Dünya şam­pi­yo­na­sı ba­şa­rı­la­rı ile göğ­sü­mü­zü ka­bart­mış­tı. Bölge hal­kı­nın ve şeh­rin gu­ru­ru olan Aydın ba­şa­rı­la­rı ara­sı­na yeni bir ba­şa­rı daha ek­le­di 9-12 Mayıs Ta­rih­le­ri Ara­sın­da Euro­cup Turkey & Tür­ki­ye Ber­ber­ler, Ku­aför­ler ve Gü­zel­lik İşlet­me­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu iş bir­li­ğin­de An­tal­ya Oran­ge Co­untry otel­de 23 ül­ke­nin ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı are­na­da “Jü­ri­lik” gö­re­vi aldı

Aydın, “Genç ye­te­nek­le­re öncü ol­ma­yı biz­le­rin ba­şa­rı öy­kü­le­ri gibi her mes­lek­ta­şı­mı­zın bir ba­şa­rı öy­kü­sü­nün ol­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz.” dedi.
Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: Bir çok ül­ke­den gelen mes­lek­taş­la­rı­mız ile aynı sah­ne­yi pay­laş­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şı­yor ve böy­le­si­ne kap­sam­lı bir or­ga­ni­zas­yo­nun ül­ke­miz­de ger­çek­leş­me­si de biz­le­ri ay­rı­ca mutlu et­miş­tir.”

Şim­di­ler­de yep­ye­ni pro­je­ler ile sek­tö­re yön ver­me­ye ha­zır­la­nan Aydın, he­ye­ca­nı­mı­za ortak ola­cak tüm mes­lek­taş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.