Şampiyon hocadan veda mesajı

Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor’u şam­pi­yon ya­pa­rak ta­kı­mın 4 yıl­lık 3. Lig’e çıkma has­re­ti­ni bi­ti­ren Tek­nik Di­rek­tör Se­yit­han Özdaş, şam­pi­yon ta­kı­mı­na veda etti.

Şampiyon hocadan veda mesajı
Şampiyon hocadan veda mesajı
Selman Güneş
  • Yayınlanma18 Mayıs 2024 00:35

Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor’u şam­pi­yon ya­pa­rak ta­kı­mın 4 yıl­lık 3. Lig’e çıkma has­re­ti­ni bi­ti­ren Tek­nik Di­rek­tör Se­yit­han Özdaş, şam­pi­yon ta­kı­mı­na veda etti.

Böl­ge­sel Ama­tör Lig 9. Grup’ta şam­pi­yon ola­rak TFF 3. Lig’e yük­sel­me ba­şa­rı­sı gös­te­ren Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor, geç­ti­ği­miz hafta dü­zen­le­nen tö­ren­le şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı al­mış­tı. Mar­din tem­sil­ci­si Böl­ge­sel Ama­tör Lig’nin en iyi ta­kı­mı da se­çil­di.
Böl­ge­sel Ama­tör Lig 9. Grup’ta şam­pi­yon ola­rak TFF 3. Lig’e yük­sel­me ba­şa­rı­sı gös­te­ren Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor, dü­zen­le­nen tö­ren­le şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı al­mış­tı.

Mar­din 21 Kasım Stadı’nda Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor ile Di­yar­ba­kır Ye­ni­şe­hir Be­le­di­yes­por ara­sın­da oy­na­nan Böl­ge­sel Ama­tör Lig 9. Grup 26. hafta mü­sa­ba­ka­sı­nın ar­dın­dan or­ga­ni­ze edi­len tö­ren­de Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor’a şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı TFF Di­yar­ba­kır Bölge Mü­dü­rü Ser­kan Bay­han ve Mar­din ASKF Baş­ka­nı Doğan Ağal­day tak­dim etti. Ma­zı­da­ğı ekibi de gös­ter­di­ği ba­şa­rı­lı per­for­mans­la ligin en iyi ta­kı­mı oldu.

Se­yit­han Öz­daş­dan hem veda hem teb­rik

Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor Tek­nik Di­rek­tö­rü Se­yit­han Özdaş da ta­kı­mı­nı teb­rik etti. Kendi sos­yal medya he­sa­bın­dan pay­la­şım­da bu­la­nan tec­rü­be­li tek­nik adam Se­yit­han Özdaş, hem veda me­sa­jı pay­laş­tı hem de ta­kı­mı­nı teb­rik etti.Se­yit­han Özdaş, “Böl­ge­sel Ama­tör Lig’i 9. Gru­bun en ba­şa­rı­lı ta­kı­mı Şam­pi­yon Ma­zı­da­ğı Fos­fat Spor, emeği geçen her­ke­se te­şek­kür­ler. Hoş­ça­kal Ma­zı­da­ğı.” dedi.
SEYİTHAN ÖZDAŞ’A YORUM YAĞ­MU­RU

İşte Özdaş’a ya­pı­lan teb­rik yo­rum­la­rı:”Her şeyin en iyi­si­ni hak edi­yor­sun. İmpa­ra­tor yolun da bah­tın da açık olsun.
Babam daha nice şam­pi­yon­luk­la­ra. Se­yit­han hoca ne­re­de şam­pi­yon­luk orada. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­rim hocam. Elâ­zığ’dan se­lam­lar, sev­gi­ler. Şam­pi­yon­luk has­re­ti çeken ta­kım­lar Se­yit­han Özdaş ho­ca­mı alsın. Yo­lu­nuz da bah­tı­nız da açık olsun. Kalbi güzel hocam. Teb­rik­ler şam­pi­yon­luk­la­ra doy­ma­yan hocam. Teb­rik­ler de­ğer­li ho­ca­mız. Nice şam­pi­yon­luk­la­ra in­şal­lah. İmpa­ra­tor si­zin­le gurur du­yu­yo­ruz.”

Tec­rü­be­li tek­nik ada­mın önü­müz­de­ki yıl hangi ta­kı­mı ça­lış­tı­ra­ca­ğı merak ko­nu­su olur­ken. Spor ka­mu­oyun­da Özdaş’ın Mar­din Ama­tör’de şam­pi­yon olan ve Böl­ge­sel Ama­tör’e yük­se­len Kı­zıl­te­pe 47 Spor’a gel­me­si fikrî ağır ba­sı­yor.