Mardin Valiliği toplantı ve gösterilerin yasaklanma süresini uzattı

Mardin Valiliği daha önce izne bağladığı ve yasakladığı etkinliklerin 01-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında 17 gün süre ile yeniden uzatıldığını duyurdu. Mardin Valiliği, İl Merkezinde Valilik Makamına ( Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne ) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat ( 2 iş günü ) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, […]

Mardin Valiliği toplantı ve gösterilerin yasaklanma süresini uzattı
Mardin Valiliği toplantı ve gösterilerin yasaklanma süresini uzattı
Selman Güneş
  • Yayınlanma2 Temmuz 2022 08:54

Mardin Valiliği daha önce izne bağladığı ve yasakladığı etkinliklerin 01-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında 17 gün süre ile yeniden uzatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliği, İl Merkezinde Valilik Makamına ( Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne ) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat ( 2 iş günü ) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilecek, kamu düzeninin ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 01.07.2022 Cuma günü saat 00.01’den itibaren 17.07.2022 Pazar günü saat 24.00 kadar (17) gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı basın duyurusu açıklaması şu şekilde;

İlimizde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve kuruluşların çevresi, umuma açık alanlar, istirahat ve dinlenme amacıyla kullanılan park ve bahçelerde sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen eylem etkinliklerde bu eylem etkinliği düzenleyenler ile civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmekte, eylemlerin düzenlenmesi durumunda (kolluk kuvvetleri ile eylemciler/vatandaşlar ile eylemciler arasında) istenmeyen olayların meydana gelebileceği kamu düzenini ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.

Anayasamızın 34. Maddesindeki “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplamı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir” hükmü gereğince;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A maddesinde yer alan “Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve bütün özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali taralından verilen emirleri derhal yerine getirmekle hükümlüdür” ve 11/C maddesi “İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yada bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni yada kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlıda olsa her çeşit silah ve merminin taşınması veya naklini yasaklayabilir.” Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” hükümleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen; “Bölge Valisi veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.” hükümleri doğrultusunda;

İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde) İl Merkezinde Valilik Makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere;

İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 01.07.2022 Cuma günü saat 00.01’den itibaren 17.07.2022 Pazar günü saat 24.00 kadar (17) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.