Kızıltepe’de yeraltı su seviyesinde artış

Bu yıl yağışlar geçtiğimiz yıllara oranlar yüzde 85 civarında artış gösterdi. Mardin’de Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yağış artışlarıyla birlikte Kızıltepe ovasında yeraltında su seviyesinin 5 metre arttığını söyledi. 

Kızıltepe’de yeraltı su seviyesinde artış
Kızıltepe’de yeraltı su seviyesinde artış
Selman Güneş
  • Yayınlanma17 Mayıs 2024 16:48

İklim de­ği­şik­li­ği, yağış az­lı­ğı ve bu­har­laş­ma­nın et­ki­siy­le 2022 ve 2023`te ku­rak­lık­la karşı kar­şı­ya kalındı. İh­ti­yaç üze­ri­ne kimi zaman su tak­vi­ye edi­len içme suyu, ener­ji ve ta­rım­sal su­la­ma ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­dı­ğı ba­raj­lar­da son­ba­har ve kış ay­la­rın­da­ki ya­ğış­lar sa­ye­sin­de su se­vi­ye­si yük­sel­di. Kızıltepe Ovasında ürününü sondaj kuyularından çekilen suyla sulayan çiftçi içinde bir sevindirici haber Mardinli Je­olo­ji Mü­hen­di­si Fahri Çelikten geldi.

Böl­ge­de kuyu açmak is­te­yen­ler için yer altı su­la­rı­nın ol­du­ğu nok­ta­la­rı tes­pit eden Je­olo­ji Mü­hen­di­si Fahri Çelik, yap­tı­ğı araş­tır­ma­la­ra göre böl­ge­nin yer altı su­la­rı açı­sın­dan zen­gin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çelik, “Mardin’deki yağışlara baktığımızda 1995’ten beri bu yıl yağan yağmur kadar güzel yağmamıştı. Bu yıl yağan yağmur yer altı sularımızı besledi. Şuanda 5 metrelik bir yer altı suyunda yükselme var. Önümüzdeki günlerde bu su seviyesi daha da yükselecek. Kızıltepe ovasında çiftçilerimiz rahatlıkla yeraltı sularını çekip ürünlerini sulayabilir. Ne kadar su çekerlerse çeksinler sıkıntı yaşamayacaklardır. Yağış sürekli yağdığı için bu su kayaçların içinden yer altına gitti ve besledi. Ama israfa kaçmamaları gerekiyor. Yer altından ne kadar su çekerlerse çeksinler su seviyesi azalmayacaktır. Çünkü su damar sistemine göre bir insanın damarlarındaki kan akışı gibi çalışıyor. Bunun için ne kadar çekersen çek su tekrar gelip dolar. Su döngü halindedir. Hidrojen şeklinde su buharlaşıyor, gökyüzünden tekrar yağmur olarak yer yüzüne geliyor ve tekrar yer altına sızıyor  bu su. Bu döngü olduğu için su hiçbir zaman bitmez. Ne azalır ne yükselir bu bir döngüdür. Bir yerde azalınca bir yerde de yükselir. Kızıltepe ovasında ve Türkiye’de de su damar sisteminde olduğu için sürekli bir döngü var.” dedi.

“Sondaj kuyuları deprem riskini azaltıyor”

Sondaj kuyularının depremin etkisini azalttığını  kaydeden Çelik, “Sondaj kuyuları depremin riskini azaltıyor. Çünkü zeminin hava almasını sağlıyor. Bizim bölgemizde su kuyuları yüzünden obruklar da oluşmaz. Obruklar Osmanlı döneminde de Selçuklular döneminde de vardı. Dünyanın farklı bölgelerinde de Türkiye’nin farklı bölgelerinde obruklar var. Bunlar volkaniktir. Kesinlikle sondaj kuyuları ile ilgili bir alakası yok. Bu obruklar silindir şeklinde oluştuğu için magmadan ziyade volkanik bir  çekilme, bir gaz çıkışı geri iteklemeden dolayı oluyor. Yeraltı suyuyla kesinlikle obruklar oluşmamıştır. Çünkü yeraltı suyuyla oluşmuş olsaydı çöküntü şeklinde olurdu. Ama obruklar kesinlikle volkaniktir.” diye konuştu.