Başkan Amak: Yol ve çöp sorununu çözeceğiz

Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, “Çok yakın bir zamanda sanayi içerisindeki yol ve çöp sorunu çözmüş olacağız. Esnaflarımızın daha rahat ve temiz bir ortamda çalışma yapmaları bizim öncelik hedeflerimiz içerisindedir.” dedi.

Başkan Amak: Yol ve çöp sorununu çözeceğiz
Başkan Amak: Yol ve çöp sorununu çözeceğiz
Selman Güneş
  • Yayınlanma31 Mayıs 2024 22:40

Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, “Çok yakın bir zamanda sanayi içerisindeki yol ve çöp sorunu çözmüş olacağız. Esnaflarımızın daha rahat ve temiz bir ortamda çalışma yapmaları bizim öncelik hedeflerimiz içerisindedir.” dedi.

Ar­tuk­lu Be­le­di­ye­si Eş Baş­ka­nı Meh­met Ali Amak, Mec­lis Üye­le­riy­le bir­lik­te Sa­na­yi Si­te­sin­de es­naf­la­rı zi­ya­ret etti. Eş Baş­kan Amak, es­naf­la­rı tek tek ge­ze­rek sorun ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di.

“YOL VE ÇÖP SO­RU­NU­NU ÇÖ­ZE­CEĞİZ”

Zi­ya­ret­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Eş Baş­kan Amak, şun­la­rı söy­le­di; “Mec­lis Üye­le­ri­miz­le bir­lik­te, Sa­na­yi Si­te­si es­naf­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek kıy­met­li hal­kı­mız­la bir araya gel­dik. Sorun ve ta­lep­le­ri­ni de din­le­dik. Sa­na­yi Si­te­si içe­ri­sin­de ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı son­ra­sı yol­la­rın bo­zul­ma­sı ve çöp so­ru­nuy­la il­gi­li ta­lep­le­ri oldu. Biz­ler de Ar­tuk­lu Be­le­di­ye­si ola­rak bu so­run­la­rı çöz­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. Çok yakın bir za­man­da sa­na­yi içe­ri­sin­de­ki yol ve çöp so­ru­nu çöz­müş ola­ca­ğız. Es­naf­la­rı­mı­zın daha rahat ve temiz bir or­tam­da ça­lış­ma yap­ma­la­rı bizim ön­ce­lik he­def­le­ri­miz içe­ri­sin­de­dir.”