Bakan Yardımcısı Karaloğlu cenaze törenine katıldı

İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı Münir Ka­ra­loğ­lu, Vali Tun­cay Ak­ko­yun ile bir­lik­te Ma­zı­da­ğı İlçe­si­ne bağlı Yü­ce­bağ Ma­hal­le­sin­de­ki yan­gın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­lar için dü­zen­le­nen ce­na­ze tö­re­ni ka­tıl­dı.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu cenaze törenine katıldı
Bakan Yardımcısı Karaloğlu cenaze törenine katıldı
Selman Güneş
  • Yayınlanma22 Haziran 2024 12:26

Dini ve­ci­be­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de sonra Bakan Yar­dım­cı­sı ve Tun­cay Ak­ko­yun ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rın aile­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­lek­le­rin­de bu­lun­du

Ce­na­ze tö­re­ni­ne ay­rı­ca; Di­yar­ba­kır Va­li­si Ali İhsan Su, Mar­din Mil­let­ve­ki­li Faruk Kılıç, Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Suna Ke­po­lu Ata­man, AFAD Baş­ka­nı Sayın Okay Memiş, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral İdris Ta­ta­roğ­lu, Vali Yar­dım­cı­sı Mu­ham­med Taha Can­po­lat, Ma­zı­da­ğı Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Gör­müş, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ceb­ra­il Buğ­day, Si­ya­si Parti Tem­sil­ci­le­ri, Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Öte yan­dan; Vali Tun­cay Ak­ko­yun, be­ra­be­rin­de­ki Mar­din Mil­let­ve­ki­li Faruk Kılıç ve İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral İdris Ta­ta­roğ­lu ile bir­lik­te Ma­zı­da­ğı Dev­let Has­ta­ne­si­ni zi­ya­ret ede­rek, kır­sal ma­hal­le­ler­de mey­da­na gelen yan­gı­na mü­da­ha­le et­tik­le­ri sı­ra­da ya­ra­la­nan va­tan­daş­la­ra geç­miş olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du.
Haber Selman Güneş