Amedspor Murat Uçar ve Nurullah Sağlam’ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig’de mü­ca­de­le edecek Ameds­por, yeni sezon için trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Amedspor Murat Uçar ve Nurullah Sağlam’ı renklerine bağladı
Amedspor Murat Uçar ve Nurullah Sağlam’ı renklerine bağladı
Selman Güneş
  • Yayınlanma11 Temmuz 2024 09:37

Sos­yal med­ya­da uçak vi­de­osu pay­la­şan Ameds­por, yeni trans­fe­ri­ni açık­la­dı. Ameds­por, yeni trans­fe­ri­ni şu ifa­de­ler­le du­yur­du: “Son ola­rak Eyüps­por for­ma­sı giyen 32 ya­şın­da­ki sağ bek oyun­cu­su Murat Uçar’ı renk­le­ri­mi­ze bağ­la­dık.

Bu se­zon­dan iti­ba­ren TFF 1. Lig’de mü­ca­de­le edecek olan ku­lü­bü­mü­zün for­ma­sı­nı ter­le­tecek ve Ameds­por için mü­ca­de­le edecek olan Murat Uçar’a “hoş gel­din” di­yo­ruz.”

İMZA ATIL­DI

Ameds­por’dan ya­pı­lan son pay­la­şım­da ise “Ku­lü­bü­müz ile pro­fes­yo­nel fut­bol­cu Murat Uçar ara­sın­da resmî söz­leş­me im­za­lan­mış­tır. İmza tö­re­nin­de Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­miz İsmet Tür­ker hazır bu­lun­du. Ca­mi­amı­za ha­yır­lı olsun” de­nil­di.

2022/23 se­zo­nun­da Eyüps­por’a giden fut­bol­cu iki se­zon­dur bu­ra­da forma ter­le­ti­yor­du.

Nu­rul­lah Sağ­lam’ı da du­yur­du

Ameds­por, son ola­rak Vefa Group Vans­por FK for­ma­sı giyen 27 ya­şın­da­ki file bek­çi­si Nu­rul­lah Aslan’ı renk­le­ri­ne bağ­la­dı.
Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Son ola­rak Vefa Group Vans­por FK for­ma­sı giyen 27 ya­şın­da­ki file bek­çi­si Nu­rul­lah Aslan’ı renk­le­ri­mi­ze bağ­la­dık.

Bu se­zon­dan iti­ba­ren TFF 1. Lig’de mü­ca­de­le edecek olan ku­lü­bü­mü­zün for­ma­sı­nı ter­le­tecek ve Ameds­por için mü­ca­de­le edecek olan Nu­rul­lah Aslan’a “hoş gel­din” di­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Kampa des­tek zi­ya­ret­le­ri
Ko­ca­eli’de Ameds­por’a gönül veren iş in­san­la­rı, ta­kı­mın kam­pı­na des­tek zi­ya­re­tin­de bu­lu­na­rak tatlı ik­ra­mın­da bu­lun­du­lar.Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma “Ne­za­ket­le­rin­den ötürü hep­si­ne ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­ruz. Ameds­por’a gönül ve emek ve­ren­le­rin des­tek­le­ri ve bu ince has­sa­si­yet­le­ri ile, daha güçlü his­se­di­yo­ruz.” de­nil­di.