355 kova yoğurt imha edildi

Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta De­ne­tim ekip­le­ri, kaçak yo­ğurt üre­ti­mi ya­pı­lan te­si­si mü­hür­le­ye­rek yo­ğurt­la­rı imha etti.

355 kova yoğurt imha edildi
355 kova yoğurt imha edildi
Selman Güneş
  • Yayınlanma14 Mayıs 2024 10:06

Za­bı­ta Daire Baş­kan­lı­ğı, yurt­taş­la­rın sağ­lık, huzur ve gü­ven­li­ği için ça­lış­ma­la­rı­na 7/24 esa­sıy­la devam edi­yor. Tarım İl Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li ve Ye­ni­şe­hir Za­bı­ta ekip­le­riy­le or­tak­la­şa yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da, Ye­ni­şe­hir il­çe­si Sil­van yolu üze­rin­de yo­ğurt üre­ti­mi ya­pı­lan kaçak iş­ye­rin­de hij­yen ve sağ­lık ku­ral­la­rı­na uyul­ma­dı­ğı tes­pit edil­di.

İşyeri mü­hür­len­di

De­ne­tim­de iş­ye­rin­de ele ge­çi­ri­len 355 kova yo­ğurt, 100 ki­log­ram bit­ki­sel yağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta ekip­le­rin­ce imha edil­di. Tarım İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, iş ye­ri­ne 146 bin 337 lira ceza ke­ser­ken, Ye­ni­şe­hir Za­bı­ta ekip­le­ri ise iş­ye­rin