Çiftçinin bir yıllık emeği kül olmasın!

Son dö­nem­ler­de buğ­day tar­la­la­rın­da çıkan yan­gın­lar geç­ti­ği­miz yıl­la­ra oran­la daha çok dik­kat çe­ki­yor. Böl­ge­miz­de sa­de­ce bir hafta 100 dö­nü­me yakın buğ­day kül oldu. Peki bu yan­gın­lar niye çı­kı­yor, çift­çi neler yap­ma­lı? Kı­zıl­te­pe Çift­çi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Mi­ka­il Er­be­yi, trak­tör­le­rin de­po­la­rı­nın ful ve ar­ka­sın­da pul­luk­la bek­le­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Kı­zıl­te­pe Za­hi­re­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı M. Şerif Öter ise milli ser­ve­tin kül ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.­

Çiftçinin bir yıllık emeği kül olmasın!
Çiftçinin bir yıllık emeği kül olmasın!
Selman Güneş
  • Yayınlanma31 Mayıs 2024 16:20
  • Güncelleme31 Mayıs 2024 16:21

Son dö­nem­ler­de buğ­day tar­la­la­rın­da çıkan yan­gın­lar geç­ti­ği­miz yıl­la­ra oran­la daha çok dik­kat çe­ki­yor. Böl­ge­miz­de sa­de­ce bir hafta 100 dö­nü­me yakın buğ­day kül oldu. Peki bu yan­gın­lar niye çı­kı­yor, çift­çi neler yap­ma­lı? Kı­zıl­te­pe Çift­çi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Mi­ka­il Er­be­yi, trak­tör­le­rin de­po­la­rı­nın ful ve ar­ka­sın­da pul­luk­la bek­le­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Kı­zıl­te­pe Za­hi­re­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı M. Şerif Öter ise milli ser­ve­tin kül ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.­

Son dö­nem­ler­de tarla yan­gın­la­rı ka­mu­oyun­da geç­mi­şe göre daha çok dik­kat çe­ki­yor. Mar­din ve Şan­lı­ur­fa’da son bir haf­ta­da 1000 dü­nü­me yakın buğ­day ekili alan çıkan yan­gın­lar­da kül oldu. Çift­çi­nin bir yıl­lık bin bir ce­fay­la başak ha­li­ne ge­tir­di­ği ürünü da­ki­ka­lar içe­ri­sin­de küle dündü.

“Çiftçi bu dönemde tedbirli olsun”

Tarımsal sula nakil hatlarındaki arızalara dikkat çeken Kı­zıl­te­pe Çift­çi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Mi­ka­il Er­be­yi, “Ta­rım­sal su­la­ma nakil hat­la­rın­da mey­da­na gelen arı­za­lar­dan kay­nak­lı da yan­gın­lar çı­ka­bi­li­yor. Çift­çi­le­ri­miz tar­la­da sulamacısı yoksa şar­tel­le­ri­ni in­dir­sin. Elektrik şirketi rüzgar anında enerjiyi kesmeli. Çünkü enerji hatlarında çıkan kıvılcımlar da neden olabilir. En büyük görev yine emek ve alın teri sahibi çiftçimize düşüyor. Trak­tör­le­rin de­po­su ful olsun ve ar­ka­sın­da mutlaka pul­luk olsun.” dedi.

“Ül­ke­mi­zin milli ser­ve­ti kül olu­yor”

Kı­zıl­te­pe Za­hi­re­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Şerif Öter ise “Bu dö­nem­de her­kes daha dik­kat­li ol­ma­lı. Sa­de­ce çiftçilerimizin bir yıl­lık emek­le­ri kül ol­mu­yor. Ül­ke­mi­zin milli ser­ve­ti de kül olu­yor. Çift­çi bir yıl bo­yun­ca ürü­nü­ne çocuk gibi ba­kı­yor. Bir sürü mas­raf ya­pı­yor. He­pi­miz dik­kat­li ola­lım. Vicdanlı bir şekilde düşünelim. Araçla yoldan geçerken sigara izmaritlerimizi yol kenarlarına atmayalım. ” diye ko­nuş­tu.

Mobil istasyonlar kuruldu

Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı, ola­sı ekim yan­gın­la­rı­na anın­da mü­da­ha­le etmek için Kı­zıl­te­pe Dik­men, Nu­say­bin Gir­me­li Ne­zir­han Te­sis­le­ri, ve Derik Üç­yol­da mobil bek­le­me is­tas­yon­la­rı­nı kurdu. Be­le­di­ye arazi yan­gın­la­rın­da hemen 112 acil çağrı mer­ke­zi­ni ara­ma­la­rı­nı is­te­di.

“Çiftçilerin emeğini yakmayalım!”

Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanları Zeyni İpek ve Hamdiye Bilek Turgay, bölgede hasat zamanı yaklaşan arpa ve buğday tarlaları için bir uyarı mesajı yayınladı.

Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanları Zeyni İpek ve Hamdiye Bilek Turgay, çiftçilerin hasat zamanı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Eş başkanların mesajında şunlara yer verildi: “Arpa ve buğday tarlalarında hasat dönemi başladı. Yemyeşil tarlalar bir anda sapsarıya döndü ve kurudu. Buğday ve arpa tarlalarının birçoğunda hasat yapıldı ya da yapılıyor. Hasat edilmeyi bekleyen tarlalarda da yanma tehlikesi devam ediyor. Özellikle yol kenarlarında bulunan tarlalarda, yoldan geçen taşıtlardan atılabilecek bir sigara izmariti çiftçinin bir yıllık emeğini bitirebilir. Bundan dolayı yol kenarında ekin ekili tarla gördüklerinde daha da dikkatli olmalarını bekliyoruz. Özellikle yol kenarlarında bulunan arazilere sigara izmaritleri ve cam şişelerini yere atmayalım. Çiftçilerimizin bir yıllık emeklerini yakmayalım. Tüm yurttaşlarımızı daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.”