Mar­din’de çift­çi­ye ke­si­len 313.959,99 TL elekt­rik ce­za­sı iptal edil­di

Mar­din’de çift­çi­ye ke­si­len 313 bin 959 lira 99 ku­ruş­luk kaçak elekt­rik ce­za­sı, avu­ka­tı ta­ra­fın­dan iptal edil­di.

Mar­din’de çift­çi­ye ke­si­len 313.959,99 TL elekt­rik ce­za­sı iptal edil­di
Mar­din’de çift­çi­ye ke­si­len 313.959,99 TL elekt­rik ce­za­sı iptal edil­di
Haber Merkezi
  • Yayınlanma4 Haziran 2024 14:34

Mar­din’in Ma­zı­da­ğı il­çe­sin­de DEDAŞ ta­ra­fın­dan bir çift­çi­ye, kaçak elekt­rik kul­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le 313 bin 959 ,99 TL ceza ke­sil­di. Ce­za­ya dava yolu ile iti­raz etmek is­te­yen M.Ö. isim­li çift­çi , elekt­rik da­ğı­tım şir­ke­ti­ne, ve­ki­li Avu­kat Davut Kaya ara­cı­lı­ğıy­la dava açtı. Bugün Mar­din 2. As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­sin­de gö­rü­len du­ruş­ma­da ka­ra­ra va­rıl­dı. Çift­çi­ye ke­si­len 313 bin 959 lira 99 ku­ruş­luk kaçak elekt­rik ce­za­sı iptal edil­di.

Da­va­cı ve­ki­li Avu­kat Davut Kaya, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, mü­vek­ki­li­nin kaçak elekt­rik kul­lan­ma­dı­ğı­nı ve bu ne­den­le ce­za­nın iptal edil­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­tir­di.

” Da­ğı­tım şir­ket­le­ri çift­çi­le­rin borcu olup ol­ma­dı­ğı­na dik­kat et­me­den dev­let­ten al­dı­ğı gelir des­tek­le­me­si öde­me­le­ri­ne el ko­ya­bil­mek için hu­ku­ka ayrı kaçak elekt­rik tu­ta­nak­la­rı dü­zen­li­yor”

Ay­rı­ca Kaya, da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin, borcu olup ol­ma­ma­sı­na dik­kat et­me­den çift­çi­le­rin dev­let­ten al­dı­ğı gelir des­tek­le­me­si öde­me­le­ri­ne el ko­ya­bil­mek için hu­ku­ka ay­kı­rı sözde kaçak elekt­rik tu­ta­nak­la­rı dü­zen­le­ye­rek çift­çi­ler hak­kın­da icra ta­kip­le­ri baş­lat­mak­ta ve çift­çi­le­rin des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne eri­şe­me­me­si­ne sebep ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “ Da­ğı­tım şir­ket­le­ri, borcu olup ol­ma­ma­sı­na dik­kat et­me­den çift­çi­le­rin dev­let­ten al­dı­ğı gelir des­tek­le­me­si öde­me­le­ri­ne el ko­ya­bil­mek için hu­ku­ka ay­kı­rı sözde kaçak elekt­rik tu­ta­nak­la­rı dü­zen­le­ye­rek çift­çi­ler hak­kın­da icra ta­kip­le­ri baş­lat­mak­ta ve çift­çi­le­rin des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne eri­şe­me­me­si­ne sebep ol­mak­ta­dır. Da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin bu uy­gu­la­ma­la­rı yü­zün­den çift­çi­ler tarım üre­ti­min­den uzak­laş­ma se­vi­ye­si­ne gel­miş­tir. Ge­le­ce­ği­miz için ha­ya­ti öneme sahip olan tarım top­rak­la­rı, da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin hu­ku­ka ay­kı­rı icra ta­kip­le­ri yü­zün­den iş­le­ne­mez hale gel­miş­tir. Ke­si­len elekt­rik­ler ve aka­bin­de kal­dı­rı­lan tra­fo­lar se­be­biy­le eki­len hek­tar­lar­ca ürün heba ol­mak­ta­dır. Yöre çift­çi­le­ri, kötü ni­yet­li icra ta­kip­le­ri yü­zün­den mil­yon­lar­ca li­ra­lık borç­la­ra mah­kum edi­le­rek eko­no­mik ve psi­ko­lo­jik buh­ra­na sü­rük­len­mek­te­dir. Da­ğı­tım şir­ket­le­ri, ”böl­ge­de­ki her­kes kaçak elekt­rik kul­la­nı­yor­dur” al­gı­sı ve yöre hal­kı­nın eko­no­mik ko­şul­lar ile top­lum­sal za­fi­yet yü­zün­den hak­kı­nı ara­ya­ma­ma ace­mi­li­ğin­den ya­rar­la­na­rak çift­çi­ler­den hak­sız ka­zanç elde et­me­ye ça­lış­mak­ta­dır.” di­ye­rek , bu ka­ra­rın emsal teş­kil ede­ce­ği­ni ve hak­sız ce­za­la­ra maruz kalan va­tan­daş­la­ra umut ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.